پرسشنامه افسردگی بک فرم بلند

3+

پرسشنامه افسردگی بک فرم بلند

زمان پیشنهادی برای پاسخ آزمون: 15 دقیقه

پرسشنامه افسردگی بک فرم بلند

دستور العمل: این پرسش نامه شامل 21 گروه سوال است.
خواهشمند است جمله های هر گروه را به دقت مطالعه مطالعه کنید و فقط شماره جمله ای که بیش از چند جمله دیگر حالت و احساسات شما را بیان می کند، یادداشت کنید.
دقت کنید که در هر گروه از جمله ها فقط باید یک جمله را انتخاب کنید.
در ضمن، برای پاسخ دادن به سوال ها، حالت های خود را از دو ماه گذشته تا کنون در نظر بگیرید.

 

سوال 1
0- من احساس غمگینی نمی کنم.
1- احساس می کنم دلم گرفته یا غمگینم.
2(الف)- من هیشه دل گرفته و غمگینم و نمی توانم از آن رهایی یابم.
2(ب)- به قدری غمگین و بی نشاطم که برایم دردناک است.
3- به اندازه ای غمگین و بی نشاطم که تاب تحملش را ندارم.
سوال 2
0- نسبت به آینده، بدبینی یا دلسردی خاصی ندارم.
1- نسبت به اینده احساس ناامیدی می کنم.
2(الف)- احساس می کنم که هیچ امیدی به آۀینده ندارم.
2(ب)- احساس می کنم که هیچ وقت بر مشکلاتم غلبه نخواهم نکرد.
3- احساس می کنم که امیدی به آینده ندارم و شرایطم بهتر نخواهد شد.
سوال 3
0- احساس نمی کنم که شخص شکست خورده ای باشم.
1- احساس می کنم که بیش از یک شخص معمولی شکست خورده ام.
2(الف)- احساس می کنم که به ندرت کار معنی دار یا پر ارزشی انجام داده ام.
2(ب)-هر وقت به زندگی گذشته فکر می کنم جز شکست های زیاد چیزی نمی بینم.
3- احساس می کنم که شخص کاملاً شکست خورده ای هستم.
ت:
0- مثل گذشته از زندگیم راضی ام.
1(الف)- بیشتر اوقات احساس بی حوصلگی می کنم.
1(ب)- دیگر مثل گذشته، از چیزها لذت نمی برم.
2- دیگر از هیچ چیز احساس رضایت نمی کنم.
3- از هر کس و هر چیزی که بگویی، ناراضی هستم.
ث:
0- احساس گناه خاصی ندارم.
1- بیشتر اوقات احساس می کنم که شخص بد یا بی ارزشی هستم.
2(الف)- احساس می کنم کمی گناهکارم.
2(ب)- حالا دیگر تقریباً همیشه احساس می کنم شخص بی ارزش و بدی هستم.
3- این طور احساس می کنم که گویی شخص بسیار بد و بی ارزشی هستم.
ج:
0- احساس نمی کنم دارم مجازات می شوم.
1- احساس می کنم ممکن است اتفاق بدی برایم رخ بدهد.
2- احساس می کنم مجازات می شوم یا مجازات خواهم شد.
3(الف)- احساس می کنم که مستحق مجازاتم.
3(ب)- دلم می خواهد مجازات شوم.
چ:
0- من از خود مأیوس نیستم.
1(الف)- من از خود مأیوسم.
1(ب)- من خودم را دوست ندارم.
2- من از خود بیزارم.
3- من از خود متنفرم.
ح:
0- من احساس نمی کنم که از دیگران بدتر باشم.
1- از خودم به خاطر خطاهایم انتقاد می کنم.
2(الف)- همیشه خودم را به خاطر خطاهایم سرزنش می کنم.
2(ب)- برای هر اتفاق خود را سرزنش می کنم.
خ:
0- من در فکر آن نیستم که به خود آسیبی برسانم.
1- من درباره این که به خود آسیبی برسانم فکر می کنم، ولی به آن عمل نمی کنم.
2(الف)- احساس می کنم اگر مرده بودم، بهتر بود.
2(ب)- من برای این که خود را بکشم نقشه های معینی کشیده ام.
2(ج)- احساس می کنم اگر مرده بودم برای خانواده ام بهتر بود.
3- اگر می توانستم خودم را می کشتم.
د:
0- من بیش از حد معمول گریه می کنم.
1- حالا بیشتر از گذشته گریه می کنم.
2- من حالا بیشتر از گذشته گریه می کنم و نمی توانم از گریه کردن خودداری کنم.
3- من در گذشته به راحتی می توانستم گریه کنم، اما حالا اگرچه می خواهم ولی نمی توانم.
ذ:
0- حالا بیشتر از گذشته آزرده نیستم.
1- من بیش از گذشته آزرده و رنجیده می شوم.
2- من همیشه احساس رنجش می کنم.
3- به اندازه ای رنج می برم که چیزهای رنج آور گذشته هرگز رنجم نمی دهند.
ر:
0- من علاقه ام را نسبت به مردم از دست نداده ام، مثل همیشه مردم را دوست دارم.
1- اکنون علاقه ام نسبت به مردم کمتر از گذشته است.
2- من بیشتر علاقه ای که نسبت به مردم داشته ام از دست داده ام وعلاقه ام نسبت به آنها جزئی شده است.
3- من همه علاقه ای را که نسبت به مردم داشته ام از دست داده م و اصلاً به آنها علاقه ای ند ارم.
ز:
0- من مانند گذشته تصمیم می گیرم.
1- من اکنون به خود اطمینان کمتری دارم و سعی می کنم تصمیم گرفتن را به تعویق بیاندازم.
2- دیگر بدون کمک دیگران نمی توانم تصمیم بگیرم.
3- دیگر به هیچ وجه نمی توانم تصمیم بگیرم.
ژ:
0- من احساس نمی کنم که از گذشته بدتر به نظر برسم.
1- من از این که پیر یا ناجذاب به نظر می رسم، نگرانم.
2- من احساس می کنم تغییرات دائمی در ظاهر من به وجود می آیند و مرا ناجذاب نشان می دهند.
3- من احساس می کنم که زشت و کریه المنظر به نظر می رسم.
س:
0- من می توانم به خوبی گذشته کار کنم.
1(الف)- برای این که کاری را شروع کنم به کوشش زیاد احتیاج دارم.
1(ب)- من نمی توانم به خوبی گذشته کار کنم.
2- برای این که کاری را انجام بدهم باید به خودم فشار بیاورم.
3- اصلاً نمی توانم کاری انجام بدهم.
ش:
0- من می توانم مثل همیشه خوب بخوابم.
1- من صبح ها خسته تر از گذشته از خواب برمی خیزم.
2- من یکی دو ساعت زودتر از وقت معمول بیدار می شوم و به سختی می توانم دوباره به خواب بروم.
3- من هر روز زود از خواب بیدار می شوم و نمی توانم بیش از 5 ساعت بخوابم.
ص:
0- من بیشتر از گذشته خسته نمی شوم.
1- من زودتر از گذشته خسته می شوم.
2- من از انجام هر کاری خسته می شوم.
3- من آن قدر خسته می شوم که نمی توانم کاری انجام بدهم.
ض:
0- اشتهایم تغییر نکرده است.
1- اشتهایم به خوبی گذشته نیست.
2- اشتهایم خیلی کم است.
3- دیگر اصلاً اشتها ندارم.
ط:
0- اخیراً وزنم خیلی کمتر نشده است.
1- وزنم بیش ازر 5/2 کیلوگرم کم شده است.
2- وزنم بیش از 5 کیلوگرم کم شده است.
3- وزنم بیش از 5/7 کیلوگرم کم شده است.
ظ:
0- من بیش از حد معمول درباره سلامتی خودم نگران نیستم.
1- من درباره دردها و رنجوری ها یا سوء هاضمه و یبوست و یا علایم ناخوشایند بدنم نگرانم.
2- من به اندازه ای درباره سلامتی و چگونگی حالم نگرانم که فکر کردن به چیزهای دیگر برایم مشکل است.
3- من کاملاً در افکار و احساساتم نسبت به سلامتی خود غرق شده ام.
ع:
0- من احساس نمی کنم که در علاقه من به امور جنسی تغییر تازه ای به وجود آمده باشد.
1- حالا کمتر از گذشته به امور جنسی علاقه دارم.«میل جنسی ام کمتر شده است».
2- حالا علاقهء من به امور جنسی خیلی کمتر از گذشته است.
3- من تمام علاقه ای که به امور جنسی داشتم از دست داده ام.
کلید پرسش نامه:
بعد از اجرای پرسش نامه اعدادی که دور آن ها خط کشیده شده است یا گزینه مورد نظر انتخاب شده است جمع می کنیم، سپس با توجه به جدول زیر وضعیت آزمودنی را از لحاظ افسردگی به دست خواهیم آورد.
لازم به ذکر است که در ادامه نیز وضعیت آزمودنی را می توان بر اساس رتبه درصدی به دست آورد یعنی این که از چند درصد افراد از لحاظ افسردگی وضعیت بهتری دارد یا این که در وضعیت بدتری.
به طور مثال:
 اگر یک آزمودنی در این آزمون نمره خام معادل 36 به دست آورد با توجه به جدول می توان گفت که آزمودنی مورد نظر افسردگی شدیدی دارد و باید هر چه سریع تر جهت مراجعه به روان شناس یا مشاوره اقدامات لازم صورت گیرد (هر چند که در این جا باید به تاریخچه آزمودنی توجه داشت).
جدول افسردگی بک فرم بلند 21 ماده ای جمع امتیازات میزان افسردگی کمتر از 4 انکار احتمالی افسردگی، ارائه تصویر خوبی از خود، این نمره در مورد افراد بهنجار غیر معمول است.
10 – 5 طبیعی
16 – 11 کمی افسرده
20 – 17 نیازمند به مشورت
30 – 21 به نسبت افسرده
40 – 31 افسردگی شدید
بیشتر از 40 افسردگی بیش از حد، این نمره به گونه معنی دار بالاتر از نمره افراد دارای افسردگی شدید است، نشان دهنده اغراق احتمالی درباره افسردگی است، شاید مشخصه اختلالات نمایشی یا مرزی است.
احتمال افسردگی در سطح معنادار نیز وجود دارد.
لازم به ذکر است که در مشاهدات روزانه انواع این حالت ها را به صورت موقتی یا زود گذزر می توان تجربه کرد.
البته افرادی وجود دارند که تمایل به افسردگی یا بیماری افسردگی در آنان شروع شده و ممکن است افسردگی آنان شدت یابد.

 

منبع:
کاربرد آزمون های روانی و تشخیصی بالینی

 

مطالب مرتبط:
پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه
پرسشنامه اضطراب بک
پرسشنامه شادکامی فوردایس
پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت
پرسشنامه استرس-اضطراب-افسردگی
همراه ما باشید:
آدرس کانال تلگرام خانم دکتر الهام مبلیان
آدرس اینستاگرام خانم دکتر الهام مبلیان
رادیو باهم
مرکز مشاوره آنلاین دکتر الهام مبلیان
error: هشدار: محتوا محافظت می شود !!